Loteria Kaktus Shake
20 zł co trzy minuty 1000 zł dziennie 50 000 zł nagroda główna
Lód Lód
lody
1

Kup dowolny kaktus shake
i zachowaj paragon

kod z patyczka
2

Zarejestruj kod z patyka na
stronie kaktusshake.pl

3

Graj o nagrody! Informację
o wygranej otrzymasz mailem

REGULAMIN
Kobiety Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń
Kobiety LOTERIA RUSZA JUŻ 4 MAJA 2022 R.
Kobieta Kobieta

Wypełnij formularz
i weź udział w loterii

* POLA OBOWIĄZKOWE

ROZWIŃ POLA EKSPLOATACJI

- Moje dane osobowe w Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781).

- Administratorem moich danych osobowych podawanych w Loterii są: Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, posiadającą numer NIP: 525-24-43-308, o kapitale zakładowym: 50.200 zł, tel.: 22 750 70 59, adres do korespondencji elektronicznej [email protected] w zakresie imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu także serii i numeru dokumentu tożsamości, numeru PESEL lub, w przypadku braku numeru PESEL, adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa dla Zwycięzcy Nagrody Głównej (dotyczy Uczestników Loterii, w przypadku gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych również ich przedstawicieli i opiekunów) oraz Froneri Polska sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047883, posiadającą numer NIP: 8171665383, o kapitale zakładowym: 13.788.000,00 zł, tel.: 17 788 55 01, adres do korespondencji elektronicznej:[email protected] w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail (dotyczy Uczestników Loterii, w przypadku gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych również ich przedstawicieli i opiekunów).

- Moje dane osobowe podawane w Loterii będą przetwarzane przez: Administratora danych osobowych Froneri Polska sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec: dla celów związanych z organizacją i  przeprowadzeniem Loterii, w  tym w szczególności umożliwienia udziału w Loterii, weryfikacji poprawności Zgłoszenia, - podstawa prawna to uzasadniony interes Administratora (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. przeprowadzenie akcji promocyjnej związanej z wsparciem i promowaniem sprzedaży produktów Administratora; dla celów komunikacji – za pośrednictwem formularzy elektronicznych i/lub wiadomości e-mail oraz SMS – z Uczestnikiem w związku z udziałem w Loterii– podstawa prawna to zgoda Uczestnika Loterii (art.6 ust.1 lit.   RODO); dla celów związanych z ustalaniem i  dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii i  obroną przed roszczeniami (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dla celów analitycznych i statystycznych w zakresie aktywności Uczestników Loterii, także ich preferencji – podstawa prawna to uzasadniony interes Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. poprawa stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Administratora danych osobowych Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150: dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym w szczególności, przeprowadzenia losowania i  przyznania Nagród,   w  wypadku zwycięstwa Uczestnika - informowania o  zwycięstwie, weryfikacji spełnienia przez Zwycięzcę Nagród wymogów Regulaminu oraz wydania Nagrody (podstawa przetwarzania: niezbędność do zawarcia i  wykonania umowy z Uczestnikiem o  udział w Loterii na warunkach określonych Regulaminem - art. 6 ust. 1 lit. b RODO); dla celów rozpatrywania reklamacji i  dla celów związanych z ustalaniem i  dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii i  obroną przed roszczeniami (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO); jeśli Uczestnik zostanie Zwycięzcą Nagrody - dla celów wystawiania zaświadczeń o  wygranej oraz dla celów wykonania obowiązków sprawozdawczych (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO); jeśli Uczestnik zostanie zwycięzcą Nagrody Głównej – dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od Nagrody oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w  związku z organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz dla celów wykonywania obowiązków Organizatora loterii wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 poz. 815) jest wyłącznym podmiotem przetwarzającym dane Uczestnika, który jest zwycięzcą Nagrody głównej zawarte w Oświadczeniu 2 cześć 2; dla celów wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO)- dla celów analitycznych i  statystycznych w  zakresie aktywności Uczestników Loterii,   także ich preferencji – podstawa prawna to uzasadniony interes Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. poprawa stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług

Każdy z Administratorów danych osobowych oświadcza:

- Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii.

- Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest realizacja przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów oraz prawo żądania przeniesienia danych, jeśli podstawą przetwarzania jest niezbędność dla wykonania umowy lub zgoda Uczestnika. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na adres e- mail: [email protected] lub pisząc listownie na adres Kropka Bordo sp. z o. o. ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, najlepiej z dopiskiem „dane osobowe” który koordynował będzie realizację korzystania praw przez Uczestników względem Administratora przypadku Administratora danych osobowych Froneri Polska sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3, 39 300 Mielec. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami podanych przez Uczestnika danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z administratorami przy organizacji Loterii oraz w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem kompetentne organy administracji państwowej. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także postępowań reklamacyjnych). Ponadto, w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń przez danego administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Niezależnie, w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na każdym administratorze, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji lub wypełnianie względem Uczestnika lub Zwycięzcę Nagrody obowiązków z nich wynikających. Podanie przez Uczestnika danych osobowych, w szczególności kompletne wypełnienie formularza Zgłoszenia, oświadczenia zwycięzcy Nagrody Dnia i Nagrody Głównej lub podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych lub reklamacji jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Loterii, przyznania i wydania Nagrody Zwycięzcy Nagrody lub odpowiednio uzyskania przez Zwycięzcy Nagrody zaświadczenia o uzyskanej wygranej lub rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub Zwycięzcy Nagrody. Dane osobowe w Loterii nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe w Loterii nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

Zgłoszenia przyjmujemy od 04.05 - 03.08.2022 r.
Każdy kod bierze udział zarówno w tygodniowym, jak i finałowym losowaniu nagród.
Zachowaj paragon do końca trwania loterii.

Jak wypłacić gotówkę
z bankomatu euronet

1

Znajdź BANKOMAT EURONET
w swojej okolicy

Wejdź na euronet.pl

Odznacz przycisk tick Loteria - Kaktus Shake

Wybierz województwo i miasto, wciśnij przycisk WYSZUKAJ USŁUGĘ - znalazłeś (aś) najbliższy bankomat do wypłaty gotówki!

Blowek
2

Jak wypłacić 20 zł?

krok-1Na ekranie powitalnym bankomatu wybierz pole TRANSAKCJE BEZ KARTY

krok-2Na kolejnym ekranie wybierz pole WYPŁATA BEZ KARTY

krok-3Wybierz język, WPROWADŹ NR TRANSAKCJI (8 cyfr - dostałeś/aś je od nas mailem i SMSem), wciśnij AKCEPTUJ

krok-4Wprowadź kwotę transakcji - 20 i wciśnij AKCEPTUJ

krok-5Wprowadź 4-cyfrowy kod (UWAGA! otrzymałeś/aś go mailem i SMS-em), wciśnij AKCEPTUJ

krok-6ODBIERZ GOTÓWKĘ

Kultowe smaki
lodowe okazje na wygraną

Zobacz inne smaki

SHAKE Śmietanka Mango Marakuja

KAKTUS SHAKE Śmietanka Mango Marakuja

Miks klasycznych lodów śmietankowych z orzeźwiającym sorbetem z mango i marakui. Całość pokryta polewą truskawkową najeżoną kawałkami owoców mango i cytryny.

SHAKE Śmietanka Malina

KAKTUS SHAKE Śmietanka Malina

Nowy KAKTUS Shake łączący smaki śmietanki oraz sorbetu malinowego. Całość pokryta polewą o smaku jeżynowym z kawałkami żurawiny. Wygląda doskonale, smakuje jeszcze lepiej!

SHAKE Śmietanka Słony Karmel

KAKTUS SHAKE Śmietanka Słony Karmel

Miks klasycznego smaku śmietankowego z lodami słony karmel. Całość przykryta polewą o smaku palonego karmelu pełną kawałków toffi. Kompozycji dopełniają słone chrupki zatopione w polewie.

SHAKE Cytryna Truskawka

KAKTUS SHAKE Cytryna Truskawka

Nowy Kaktus na patyku, CAŁY W POLEWCE. Połączenie smaku kwaśnej cytryny z orzeźwiającą słodką truskawką, pokryte kultową polewką tak, że wystaje tylko patyk! Co Wy na to?

Odpal się na loterię
i wygrywaj kaktusowe kieszonkowe

Zobacz kto wygrał 50 000zł
  • Imię
  • Miejscowość
  • Data
Jeszcze nikt nie wygrał!

Zobacz kto wygrał 1000 zł

  • Imię
  • Miejscowość
  • Data
Jeszcze nikt nie wygrał!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt
do organizatora loterii

tel.: 22 750 70 59

Infolinia czynna:
poniedziałek – piątek
10.00 – 17.00

Dane do składania reklamacji

Kropka Bordo
Ul. Św. Bonifacego 150
02-909 Warszawa

Nagrody natychmiastowe w wysokości 20 zł są losowane spośród zgłoszeń dokonanych w godzinach od 08:00 do 20:00.

Twoje zgłoszenie nie będzie brało udziału w losowaniu nagrody natychmiastowej, ale nadal masz szansę na wygranie nagrody dnia 1 000 zł
oraz nagrody głównej 50 000 zł!

Jeżeli chcesz wziąć udział w losowaniu nagrody natychmiastowej zarejestruj zgłoszenie w godzinach 08:00 – 20:00.